ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਧੋਤਾ
ਕਾਰਨਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧ
ਬਸ ਇੱਕ ਕਲਿਕ …

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ