ਤਾਰ ਤੁਪਕਾ –
ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਿਆ
ਅਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਆਪ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ