ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਚੁੰਨੀ

ਕੌਲੇ ਓਹਲੇ ਖੜੀ

ਗੁਫਤਗੂ ਸੁਣੇ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ