ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਨ…
ਸੁਹਾਗਪੇਟੀ ‘ਚ ਪਈ
ਫਿੱਟੀ ਸੰਧੂਰੀ ਬਿੰਦੀ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ