ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰ-
ਸੰਘ ‘ਚ ਅੜਿਆ ਗੋਲਗੱਪਾ
ਵੇਖ ਨਿੰਮ ‘ਤੇ ਡੂਮਣਾ

ਅਨਿਲ ਬਤਰਾ