ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤ –
ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ
ਗੁੱਜਰ ਕੁੜੀ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ