ਰਿਮ -ਝਿਮ ਬਰਸਾਤ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੇ ਬੱਚਾ
ਡਿੱਗਦੀ ਧਾਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ