ਬਾਰਦਾਨਾ –
ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਨਾਲ
ਖਿੰਡ ਗਾਏ ਦਾਣੇ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ