ਢਲਦਾ ਸੂਰਜ
ਉਚੇ ਬਨੇਰੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਨੀਵੇਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ
ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ