ਢਲਦਾ ਸੂਰਜ –
ਬੂਢ਼ੇ ਬੋਹੜ ਤੋਂ ਡਿਗਿਆ
ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ

ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਇਕੂ—–