ਖੁਜਰਾਹੋ ਮੰਦਿਰ
ਪੱਚੀਂਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਫੇਰੇ
ਗੂੰਜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ