ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਇਨਾਤ

ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਆਪ ਮਾਹੀ ਨੇ

ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ