ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ-
ਕੰਬਦੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਸਰੋਵਰ ਚੋੰ ਚੁਲੀ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਡੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ