ਵੱਗਦਾ ਠੱਕਾ
ਕੰਧ ਉਹਲੇ ਬੈਠਾ
ਬਾਬਾ ਬਖ਼ਤੌਰਾ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਾਲਾ