ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਤਾ
ਦੇਖ ਚਿੱਟੀ ਦਾਹੜੀ
ਆਖੇ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ