ਦੂਰ ਦੁਮੇਲ ~
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਸਰਦੀਆ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ
ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ