ਨਵਾਂ ਸਾਲ –
ਲਿਖੇ ਅਧੂਰੇ ਅਹਿਦ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ