ਦੀਵਿਆਂ ਵੇਲਾ
ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ
ਪੀੜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ