ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਵੇ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਰਕਾਂ-
ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ