ਵੀਹ ਸੌ ਬਾਰਾਂ –
ਬੁਝੀ ਬੱਤੀ ‘ਤੇ
ਬੈਠੀ ਬਰਫ

ਹਾਇਕੂ ਅਤੇ ਹਾਇਗਾ:

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

Pictures 2012 381