ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ –
ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ