ਮੁੜ ਯਾਦ ਆਯੀ 
ਤੁਰ ਗਏ ਬਾਬਲ ਦੀ ਨਿਘੀ ਛੋਹ —
ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ