ਪੱਤਝੜ ਮੌਸਮ
ਮੂਹਰੇ-ਮੂਹਰੇ ਪੱਤਾ
ਪਿੱਛਲੀ ਹਵਾ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ