ਸੁੰਨਾ ਘਰ–
ਪਤਝੜ ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਕੰਬੀ 
ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ