ਘਟਦੇ ਬੱਦਲ —
ਪਿਛੇ ਬੈਠੀ ਨੇ 
ਸਮੇਟੇ ਵਾਲ 

a pillion rider gathers
her black hair
receding clouds

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ