ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ- 
ਜੜੇ ਮੁਕਟ ´ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ 
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ