ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ
ਨਿੱਕੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕਿੱਲਕਾਰੀ
ਵੇਖ ਪੈਲ ਪੌਂਦਾ ਮੋਰ

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ