ਕੱਲ ਦੀ ਬੱਚੀ
ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ 
ਅੰਬੀ ਕੱਚੀ

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ