ਤੇਜ਼ ਹਵਾ 
ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਝੜ ਰਿਹਾ
ਸੰਘਣਾ ਦਰਖਤ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ