ਸਿੱਖਰ ਦੁੱਪਿਹਰ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੰਬੇ
ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ