ਬਰਸਾਤੀ ਸ਼ਾਮ 
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ 
ਪੀਲਾ ਪੱਤਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ