ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ 
ਸੰਘਣੇ ਰੁਖਾਂ ਓਹਲੇ ਦਿਖੇ 
ਓਹਦੀ ਸੰਦੂਰੀ ਪੱਗ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ