ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ
ਚਹਿਕਣ ਪੰਛੀ
ਪਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ