ਧਰਤੀ ਢੇਰੀ ਹੋਏ
ਲਾਟ ਤੇ ਆਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ
ਚੁੱਗ ਚੁੱਗ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ