ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਰਾਤ
ਬੁਝਦੀ ਲਾਟ ‘ਤੇ ‘ਕੱਠੇ ਮਰੇ 
ਮਛੱਰ ਤੇ ਪਤੰਗਾ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ