ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ —
ਮੰਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ 
ਇੱਕ ਧਾਗਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ