ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ
ਉੱਚੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਖਨਕੇ
ਟੀਨ ਦਾ ਡੱਬਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ