ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦ –
ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ ਡੱਕਾ

ਧੀਦੋ ਗਿੱਲ