ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ 
ਹਿਲਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਵਾ ਸੰਗ 
ਪੀਲਾ ਡੋਰੀਆ

ਰਮਨਜੀਤ ਵਿਰਕ