ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਦਿਨ 
ਬੇਬੇ ਖ੍ਡਾਵੇ ਨਵੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 
ਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ

ਰਮਨਜੀਤ ਵਿਰਕ