ਕਾਵਾਂ-ਰੋਲੀ 
ਓਹਲੇ ਬੇਠੀ ਚੁਪਚਾਪ 
ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ