ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਗੀਤ
ਸੀਤ ਹਵਾ ਨਾਲ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ
ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ