ਪੱਛੋਂ ਦੀ ‘ਵਾ –
ਮੱਥੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ
ਵੇਖ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ

ਰਾਣੀ ਬਰਾੜ