ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ 
ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ 
ਚਮਕਿਆ ਕੋਕਾ

ਰਾਣੀ ਬਰਾੜ