ਬੰਜਾਰਨ ਕੁੜੀ 
ਗੋਦੀ ਬਾਲ ਸਿਰ ਪੰਡ 
ਤੁਰੇ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹ

ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ