ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਵਧਾਈ
ਧੀ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਖਿੜ੍ਹੀ
ਨੰਨ੍ਹੀ ਕਲੀ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ