ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਘੇਰੇ
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸਣ ਵਡੇਰੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ