ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ 
ਲੰਮੇ ਪਰਛਾਂਵੇ 
ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ….

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ