ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ 
ਛੁੱਟੀ ਉੰਗਲ ਬਾਪ ਦੀ 
ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਬਾਲ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ