ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ 
ਛੁੱਟੀ ਉੰਗਲ ਬਾਪ ਦੀ 
ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਬਾਲ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ