ਸਲ੍ਹਾਭੀ ਫੂਕਣੀ-
ਬੁਝ ਗਈ ਚਿਣਗ
ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਸਾਮ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ